Lietošanas noteikumi

PREČU PIRKŠANAS NOTEIKUMI INTERNETA VEIKALĀ www.labaspreces.eu

1. NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI

1.1. Šajos Noteikumos tiek izmantoti sekojoši termini:
1.1.1. Pārdevējs – SIA “JKS Holding”, vienotais reģistrācijas numurs: 43603092500. Pārdevēja kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kontakti”.
1.1.2. Pircējs – rīcībspējīga persona (pilngadīga fiziska persona, kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa) un/vai juridiska persona, kura, nopērk no Pārdevēja preci interneta veikalā.
1.1.3. Puses – Pircējs un Pārdevējs kopā.
1.1.4. Interneta veikals – interneta veikals, kas izvietots interneta vietnē www.labaspreces.eu.
1.1.5. Prece – Pārdevējam piederošā prece, kas izvietota Interneta veikalā pārdošanai.
1.1.6. Pasūtījums – Pircēja izteikta griba nopirkt Interneta veikalā pārdošanai izliktu Preci.
1.1.7. Līgums – Pircējam veicot Preču Pasūtījumu Interneta veikalā, starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts līgums.
1.1.8. Piegādātājs – Pārdevējs vai Pārdevēja piesaistīta juridiska vai fiziska persona, kas veic Preces piegādi Pircējam vai Pircēja Pasūtījuma veikšanas brīdī norādītajai personai.
1.2. Šajos Noteikumos var tiks izmantoti termini, kas nav minēti Noteikumu 1.1.punktā. Tādā gadījumā terminu nozīme tiek noteikta atbilstoši Noteikumu tekstam. Ja no Noteikumu teksta nav nosakāma termina nozīme, tā tiek noteikta, balstoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Interneta veikala saturu.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Uzsākot lietot Interneta veikalu, Pircējs sniedz savu apzinātu piekrišanu un vienojas ar Pārdevēju ievērot šos Noteikumus pilnā apmērā un atzīst tos par sev saistošiem. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, Pircējam nav tiesības lietot Interneta veikalu.
2.2. Pircējam ir saistoša tā Noteikumu redakcija, kura ir izvietota Interneta veikalā Pircēja Pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.3. Pusēm noslēdzot Līgumu, tiek piemēroti šie Noteikumi, kas regulē Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus attiecībā uz Preču pirkšanu – pārdošanu Interneta veikalā, Pušu atbildību un citus jautājumus, kas saistīti ar Preču pirkšanu – pārdošanu Interneta veikalā.
2.4. Pārdevējam ir tiesības grozīt šos Noteikumus. Pirms Preču Pasūtījuma veikšanas, aicinām Pircēju pārlasīt Noteikumus un pārliecināties, ka Noteikumu saturs tiem ir saprotams.

3. PIRKUMA – PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, Interneta veikalā ir veicis Pasūtījumu, ievadot pieprasīto informāciju un atzīmējot ar ķeksīti: “Iepazinos ar preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem www.labaspreces.eu un tiem piekrītu”, nospiežot “Pasūtīt” un apmaksājot Pasūtījumu. Ja Pasūtījums netiek apmaksāts, Līgums uzskatāms par nenoslēgtu.
3.2. Veicot Pasūtījumu, Pircējam Interneta veikala attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pareizi personas dati, kurus Pārdevējs apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.
3.3. Pēc tam, kad Pircējs ir veicis Pasūtījumu atbilstoši šo Noteikumu 3.1. punktā noteiktajai kārtībai, Pārdevējs nosūta uz Pircēja Pasūtījuma veikšanas brīdī norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu, ka Pasūtījums ir apstiprināts.
3.4. 3 (trīs) dienu laikā, pēc tam kad Pircējam šo Noteikumu 3.3. punktā noteiktajā kārtībā tiks paziņots, ka Pasūtījums ir apstiprināts, Pārdevējs, zvanot uz Pircēja Pasūtījuma veikšanas brīdī norādīto telefona numuru, vienosies ar Pircēju par piegādes veikšanas laiku.

4. APMAKSA

4.1. Preces cena ir tāda, kāda ir norādīta Interneta veikalā Pircēja Pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.2. Preces cena tiek norādīta eiro valūtā.
4.3. Preces cena tiek norādīta, neieskaitot Pasūtījuma sagatavošanas un piegādes izdevumus.
4.4. Piegādes cena tiek noteikta pie katra atsevišķa Pasūtījuma veikšanas atbilstoši Pasūtījuma brīdī spēkā esošajām piegādes cenām, kas norādītas sadaļā “Par preču piegādi”.
4.5. Preces piegādes cenā nav iekļauta samaksa par Preces uznešanu augstāk par pirmo stāvu. Par Preces uznešanu augstāk par pirmo stāvu Pircējam atsevišķi jāvienojas ar Pārdevēju, veicot par to samaksu saskaņā ar sadaļā “Piegāde” norādīto cenu.
4.6. Pircējs apmaksā Pasūtījumu sekojošā kārtībā:
1) ar maksājuma karti (debetkarte vai kredītkarte);
2) ar internetbankas pārskatījumu – maksājumi ar Bank Link no Swedbank, SEB un Citadele bankām.

5. PIEGĀDE

5.1. Pārdevējs piedāvā sekojošus Preces piegādes veidus (turpmāk – Piegādes veidi):
5.1.1. Pircējs saņem Preci patstāvīgi uz vietas Pārdevēja veikalā;
5.1.2. Preces saņemšana Pircēja norādītajā adresē ar Pārdevēja nodrošināto piegādi.
5.2. Veicot Pasūtījumu, Pircējs izvēlās vienu no Piegādes veidiem, kas norādīti pie Pasūtījum veikšanas kā “pieejamie piegādes veidi”.
5.3. Izvēloties šo Noteikumu 5.1.1. punktā norādīto Piegādes veidu, tiek noteikts, ka:
5.3.1. Pasūtītā Prece jāizņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pircējs saņem uz tā norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu, ka Pasūtījums ir apstiprināts. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci šajā punktā norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja samaksu par Preces glabāšanu 3 eiro par katru glabāšanas dienu.
5.3.2. Preci var saņemt tikai Pircējs vai persona, kuru Pircējs ir norādījis, veicot Pasūtījumu kā Preces saņēmēju. Šajā punktā norādītajām personām saņemot Preci, ir jāuzrāda Pārdevējam personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
5.4. Izvēloties šo Noteikumu 5.1.2. punktā norādīto Piegādes veidu, tiek noteikts, ka:
5.4.1. Veicot Pasūtījumu, Pircējam ir pienākums norādīt pareizu un precīzu piegādes adresi. Piegādātājs nav atbildīgs par Preces nepiegādāšanu laikā vai nepiegādāšanu vispār, gadījumā, ja Pircējs norāda Latvijas Republikas adrešu reģistrā neeksistējošo adresi un/vai neprecīzu adresi, kā rezultātā Preču Piegādātājs nevar piegādāt Preci.
5.4.2. Gadījumā, ja Pircējs norāda Latvijas Republikas adrešu reģistrā neeksistējošo adresi un/vai neprecīzu adresi, kā rezultātā Preču Piegādātājs nevar piegādāt Preci, Pircējam netiek atgriezti izdevumi par Preces piegādi un par atkārtotu piegādi Pircējam ir jāveic samaksa atbilstoši atkārtota Preces piegādes pieprasījuma brīdī spēkā esošajām piegādes cenām, kas norādītas sadaļā “Par preču piegādi”.
5.4.3. Preces piegāde neietver Preces uznešanu augstāk par pirmo stāvu, izņemot, ja Pircējs un Pārdevējs atbilstoši šo Noteikumu 4.5. punktam, par to ir atsevišķi vienojušies un Pircējs ir apmaksājis Preces uznešanas pakalpojumu.
5.4.4. Pircēja pienākums ir pieņemt preci tā Pasūtījumā norādītajā adresē. Pircējam, saņemot Preci, ir jāuzrāda Piegādātajam personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ja Pircēja norādītajā adresē Pircējs neatradīsies Preces piegādes brīdī, piegādātajām ir tiesības nodot Preci personai, kura Preces piegādes brīdī atradīsies Pircēja norādītajā adresē. Šajā gadījumā tiks uzskatīts, ka Pircējs ir saņēmis Preci.
5.5. Pārdevējs nav atbildīgs par Preces piegādes termiņa neievērošanu, ja Prece nav piegādāta Pircējam noteiktajā termiņā trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā, vai no Pircēja atkarīgu iemeslu dēļ.
5.6. Saņemot Preci, Pircējam ir jāpārbauda Preces stāvoklis un jāparaksta Pārdevēja vai Piegādātāja izsniegta pavadzīme. Parakstot pavadzīmi, Pircējs apstiprina, ka Preci ir saņēmis, kā tā tam ir nodota pienācīgā stāvoklī, tai nav bojājumu, par kuriem Pircējam nav bijis iepriekš zināms.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Pircējam, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē ir atzīstams par patērētāju (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un atgriezt saņemto Preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas atbilstoši šo Noteikumu 3.1. punktā norādītajam (ja Prece tiek izņemta Pārdevēja veikalā saskaņā ar šo Noteikumu 5.1.1. punktu), vai 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Prece piegādāta Pircējam (saskaņā ar šo Noteikumu 5.1.2. punktu).
6.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.
6.3. Ja Pircējs atbilstoši šo Noteikumu 6.1. punktam izmanto savas atteikuma tiesības, Pārdevējs tam atgriež Pircēja samaksātos Preces cenu un piegādes izdevumus. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
6.4. Ja Pircējs atbilstoši šo Noteikumu 6.1. punktam vēlas izmatot atteikuma tiesības un atgriezt Pārdevējam Preci, tam šo Noteikumu 6.1. punktā norādītajā termiņā ir jānosūta uz Pārdevēja e-pasta adresi veikals@labaspreces.eu paziņojumu, kurā norādīts, ka Pircējs vēlas izmantot savas atteikuma tiesības. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.
6.5. Ja Pircējs atbilstoši šo Noteikumu 6.1. punktam vēlas izmatot atteikuma tiesības, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas Pārdevējam (Noteikumu 6.4. punkts), ir jāatgriež Pārdevējam Prece, nogādājot to Pārdevēja veikalā.
6.6. Pārdevējs atgriež Pircējam tā samaksātos Preces cenu un piegādes izdevumus tikai pēc tam, kad Pircējs būs atgriezis Pārdevējam Preci un Pārdevējs būs pārliecinājies par Preces stāvokļa atbilstību tam, kādā Prece tika pārdota Pircējam.
6.7. Pircējs atbild par Preces vērtības samazināšanos, kas radās tādu darbību dēļ, kas nav nepieciešamas, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību, t. i., Pārdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt Pircējam atgriežamās summas lielumu, proporcionāli šim Preces vērtības samazinājumam.
6.8. Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču izskatu, kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas.

7. PRECE

7.1. Interneta veikalā atspoguļotajiem Preču attēliem ir informatīva nozīme. Preces krāsa, forma, izmērs var atšķirties no attēlā redzamās.
7.2. Interneta veikalā tiek pārdotas gan jaunas, gan lietotas preces. Pērkot lietotu preci, Pircējs piekrīt, ka apzinās, ka Prece ir lietota, ka tai var būt dažāda veida defekti, atbilstoši nolietojuma pakāpei.
7.3. Visas preces, kas ir atspoguļotas Interneta veikalā, ir pieejamas, izņemot, ja nav norādīts citādi. Gadījumā, ja neparedzamu apstākļu dēļ pasūtītā Prece nav pieejama, Pārdevējs nekavējoties paziņo par to Pircējam un piedāvā līdzvērtīgu preci, vai atgriež Pircējam tā samaksāto Preces cenu un piegādes izdevumus.
7.4. Ja Pircējs ir neapmierināts ar Preces kvalitāti, tas var iesniegt Pārdevējam sūdzību, sūtot to uz Pārdevēja e-pasta adresi: veikals@labaspreces.eu . Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jāpievieno Preces izsniegšanas pavadzīme, jānorāda Preces pasūtījuma numurs, Preces trūkumi un to fotogrāfijas.
7.5. Pārdevējs sniedz Pircējam atbildi uz sūdzību 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, sūtot to uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

8. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pircējam ir tiesības iegādāties Preci Interneta veikalā atbilstoši šiem Noteikumiem.
8.2. Pircējam ir tiesības atteikties no Preces Pasūtījuma atbilstoši šiem Noteikumiem.
8.3. Pircējam ir pienākums, veicot Pasūtījumu, norādīt precīzu un pareizu informāciju.
8.4. Pircējam ir pienākums samaksāt par Preci atbilstoši šiem Noteikumiem.
8.5. Pircējam ir pienākums lietot Interneta veikalu godprātīgi, ievērojot šos Noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

9. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja Pasūtījumu atbilstoši šajos Noteikumos noteiktajam.
9.2. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam tā pasūtīto Preci atbilstoši šiem Noteikumiem.
9.3. Pārdevējs apņemas ievērot šos Noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

10. ATBILDĪBA

10.1. Pircējs ir atbildīgs par savām darbībām, izmantojot Interneta veikalu.
10.2. Pircējs ir atbildīgs par informācijas pareizību, kuru Pircējs norāda, veicot Pasūtījumu Interneta veikalā.
10.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.
10.4. Par Līguma, kas noslēgts, izmantojot Interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11. PERSONAS DATU APSTRĀDE

11.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Šie noteikumi ir izstrādāti atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.2. Visi strīdi, kas var rasties starp Pārdevēju un Pircēju, tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja Pusēm neizdodas panākt vienošanos, strīds tiek risināts Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā.
12.3. Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja atbildei uz rakstisku Pircēja pretenziju, tad Pircējs (patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kas atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv. Patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/lv.

Uz lapas augšu