Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šī Privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) apraksta, kā SIA “JKS Holding”, reģistrācijas numurs 43603092500, juridiskā adrese Stārķu iela 1, Jelgava, LV-3008, (turpmāk – Datu pārzinis) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko Interneta veikals www.labaspreces.eu (turpmāk – Interneta veikals) iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk – Datu subjekts).
1.2. Datu pārziņas kontaktinformācija saistībā ar šīs interneta mājaslapas Privātuma politiku – personas datu apstrādi:
– Telefona numurs: +371 27055868
– E-pasts: veikals@labaspreces.eu
1.3. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai sūtot rakstveida vēstuli uz SIA “JKS Holding” juridisko adresi, Datu subjektam ir iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par šīs interneta mājaslapas Privātuma politiku – personas datu apstrādi.

2. PERSONAS DATI UN TO APRSTRĀDES NOLŪKS

2.1. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
2.2. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Šajā interneta mājaslapā Datu pārzinis apstrādā sekojošus Datu subjektu datus (turpmāk – Personas dati), sekojošiem nolūkiem:
2.3.1. Preču pasūtījuma noformēšanai, kas ietver preču iegādi Interneta veikalā un piegādi – vārds, uzvārds,personas kods, e-pasts, tālruņa numurs, izvēlēts piegādes veids, piegādes adrese (dzīvesvietas adrese vai cita lietotāja norādītā adrese), maksāšanas veids;
2.3.2. Datu pārziņas grāmatvedības uzskaites veikšanai – maksājuma detaļas, informācija par piegādi;
2.3.3. Datu pārziņas saimnieciskās darbības attīstībai, preču popularizēšanai, mārketinga aktivitātēm – vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, ar sīkdatņu starpniecību apstrādāti dati, e-pasts, tālruņa numurs;
2.3.4. Datu pārziņas drošības nodrošināšanai – vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, IP adrese, videoieraksti un fotoattēli (saskaņā ar videonovērošanas politiku), ar sīkdatņu starpniecību apstrādāti dati
2.3.5. Normatīvo aktu prasību izpildīšanai, tai skatā informācijas sniegšanai valsts iestādēm, ja tas ir noteikts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – visi iepriekš norādītie Personas dati.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATS

3.1. Datu pārzinis veic Personas datu apstrādi:
3.1.1. ja ir saņēmis Datu subjekta atļauju Personas datu apstrādei.
3.1.2. ja Personas datu apstrāde ir nepieciešama starp Datu pārzini un Datu subjekta noslēgtā līguma izpildei.
3.1.3. ja Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

4.1. Datu subjektu Personas datu aizsardzībai Datu pārzinis izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Datu subjektu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

5. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

5.1. Datu pārzinis atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodot Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem:
5.1.1. Ar Datu pārzini saistītajām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir iesaistītas Datu subjekta veiktā pasūtījuma Interneta veikalā nodrošināšanā (piemēram, piegādātāji, finanšu pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedis).
5.1.2. Ar Datu pārzini saistītajiem uzņēmumiem, šīs Privātuma politikas 2.daļā noteiktajos nolūkos.
5.1.3. valsts iestādēm vai citām trešajām personām, ja Personas datu pieprasījums ir pamatots ar spēkā esošajām tiesību normām.

6. PERSONAS DATU GLABĀŠANA

6.1. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
6.1.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
6.1.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus, vai celt vai vest prasību tiesā;
6.1.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
6.1.4. Kamēr spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes likumīgs pamats.
6.2. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta Personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie Personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos Personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

7. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

7.1. Datu subjektam ir sekojošas tiesības sakarā ar tā Personas datu apstrādi:
7.1.1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Datu subjekta pieprasījumu, Datu pārzinis uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Datu subjekta personas datus.
7.1.2. Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Datu subjekta sniegto piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu Personas datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā www.labaspreces.eu.

Uz lapas augšu